REGULAMIN BALU KARNAWAŁOWEGO KARNAVAULI 2020


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy Regulamin (dalej “Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się wydarzenie pn. Wielki Studencki Bal Karnawałowy Karnavauli, zwane dalej „wydarzeniem” bądź “Balem”.

 2. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Studentów BEST, zwane dalej “Organizatorem”.

 3. Bal odbędzie się w nocy z 18 na 19 stycznia 2020 w godzinach 20.00 - 04.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, ul. Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa (teren Balu).§ 2 ZASADY UCZESTNICTWA


 1. Wstęp na Bal mają wyłącznie osoby pełnoletnie.

 2. Na terenie Balu (przebywać może jedynie osoba posiadająca bilet na Bal, zwana dalej „Gościem” oraz obsługa i organizatorzy Balu.

 1. Goście mają prawo wstępu na Bal po okazaniu imiennego biletu na Bal oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość. Organizator dopuszcza możliwość zmiany danych osobowych na bilecie w terminie określonym przez Organizatora

 2. Goście na Balu mogą zajmować tylko i wyłącznie miejsce przy wskazanym na zaproszeniu stole.

 3. Goście, którzy opuścili teren Balu nie mają możliwości ponownego wstępu na teren Balu.

 4. Zakazane jest wnoszenie na teren Balu napojów alkoholowych. 

 5. Palenie wyrobów tytoniowych podczas Balu dozwolone jest jedynie w miejscu do tego wyznaczonym przez Organizatora. Wyjście z budynku Balu do strefy palenia nie oznacza opuszczenia terenu Balu.


§ 3 BILETY


 1. Na Bal będzie prowadzona sprzedaż biletów PREMIUM w cenie 250 zł lub w cenie 210 zł ze zniżką. 

 2. Na Bal będzie prowadzona sprzedaż biletów:

 1. normalnych w cenie 200 zł,

 2. normalnych ze zniżką i rezerwacją miejsca na auli w cenie 160 zł, 

 3. normalnych ze zniżką i rezerwacją miejsca na krużgankach w cenie 150 zł, 

   3. Zniżka obowiązuje tylko przy zakupie biletu na uczelni, której nabywca biletu jest studentem.

      4.   W cenie biletu normalnego na Bal zawarte są: 

 1. wejście na bal,

 2. miejsce przy stoliku,

 3. catering,

 4. welcome drink,

 5. atrakcje zapewnione przez Organizatora.

Cena biletu PREMIUM obejmuje dodatkowo:

a) gwarancja zakupu biletu z miejscem przy stoliku na Dużej Auli bez konieczności stania w kolejce,

b) upominek związany z motywem,

c) extra welcome drink.

  

   


§ 4 SPRZEDAŻ BILETÓW NORMALNYCH


 1. Sprzedaż biletów normalnych będzie odbywać się za pośrednictwem strony internetowej www.karnavauli.pl.

 2. W celu rejestracji w kolejce po odbiór biletu normalnego należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej www.karnavauli.pl oraz oficjalnym fanpage’u wydarzenia w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 20:00. Organizator nie odpowiada za przesłanie błędnych danych przez osobę rejestrującą. 

 3. Organizator zobowiązuje się do przesłania w ciągu 48h od otrzymania formularza zgłoszeniowego maila informującego o przebiegu rejestracji. W przypadku pozytywnej weryfikacji w tym samym mailu przesłany zostanie przydzielony numer w kolejce (o otrzymaniu miejsca w kolejce decyduje kolejność wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora).

 4. Osoba z przydzielonym przez Organizatora numerem w kolejce nie ma zagwarantowanego biletu, lecz możliwość jego zakupu w terminie 4 grudnia 2019 r. od godz. 08:00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej pok.142.

 5. Niestawienie się w kolejce w momencie wywołania danego numeru oznacza przeniesienie tej osoby na koniec listy rezerwowej.

 6. Możliwy jest zakup maksymalnie 2 biletów przez jedną osobę. 

 7. Zakupiony Bilet nie podlega zwrotowi.
§ 5 SPRZEDAŻ BILETÓW PREMIUM


 1. Sprzedaż biletów PREMIUM będzie odbywać się za pośrednictwem strony internetowej www.karnavauli.pl.

 2. W celu kupna biletu PREMIUM należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej www.karnavauli.pl oraz oficjalnym fanpage’u wydarzenia w dniu 22 listopada 2019 r. o godz. 20:00. Organizator nie odpowiada za przesłanie błędnych danych przez osobę rejestrującą. 

 3. Organizator zobowiązuje się do przesłania w ciągu 48h maila informującego o przebiegu rejestracji. Pozytywna weryfikacja oznacza gwarancję otrzymania biletu oraz możliwość jego odbioru/kupna w terminie 25-27 listopada 2019 r. w godzinach oraz miejscu określonym przez Organizatora w wiadomości mailowej.

 4. W przypadku nieodebrania biletu w ww. terminie zostanie on przydzielony kolejnej osobie z listy rezerwowej (osoby, które znajdą się na liście rezerwowej zostaną o tym powiadomione mailem).

 5. Odbiór biletu przez osoby z listy rezerwowej będzie możliwy w terminie 28-29 listopada 2019 r. w godzinach określonych przez Organizatora.
§ 6 BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY


 1. Nad bezpieczeństwem Gości Balu, a także terenu Balu czuwa ochrona.

 2. Zabrania się dewastacji i niszczenia jakichkolwiek urządzeń, budowli znajdujących się na terenie Balu, a także otoczenia tego terenu.

 3. Organizator może odmówić wstępu na imprezę – mimo posiadania imiennego biletu oraz zażądać opuszczenia terenu Balu przez osobę:

a. znajdującą się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,

b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, itp.

c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa Gości i/lub pracowników ochrony, bądź może wyrządzić szkody w mieniu, albo zagraża niezakłóconemu przebiegowi wydarzenia.

 1. Gościom i innym osobom wyproszonym z Balu z przyczyn wskazanych w ust. 3 nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów zakupu biletu, ani dochodzenia innych roszczeń.

 2. Gość odpowiada za pokrycie kosztów wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z jego winy w trakcie lub w związku z jego obecnością na terenie Balu.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i/lub pozostawione przez Gości na terenie Balu.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia ciała lub mienia z powodu niezachowania ostrożności przez Gości Balu bądź postępowania wbrew postanowieniom niniejszego regulaminu lub niezgodnie z poleceniami Organizatora lub osób działających w jego imieniu bądź na jego zlecenie.§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj.Stowarzyszenie Studentów BEST z siedzibą w Warszawie, ul. Pl. Politechniki 1, pok. 142, 00-661 Warszawa, numer NIP: 526-00-31-052 (dalej: „Administrator”).

 2. Dane osobowe Gości będa przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO” oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Studentów BEST będzie odbywać się  wyłącznie w związku z organizacją wydarzenia.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Gościa.

 5. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż 5 miesięcy od dnia zakończenia Balu.

 6. Gość ma prawo do dostępu do treści jego danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw. Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu kupna biletu na Bal.

 8. Udział w Balu oznacza zgodę Gościa na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych w mediach społecznościowych Organizatora Balu.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator Balu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Balu bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem ceny zakupu biletu.

 3. Każdy z Gości zobowiązuje się do akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz jego przestrzegania. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.karnavauli.pl .

 4. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.